Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ένα σημαντικό τόσο περιβαλλοντικό όσο  και υγείας πρόβλημα που επηρεάζει όλες τις χώρες, ανεξάρτητα από το οικονομικό τους προφίλ.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση τόσο στις πόλεις αλλά και στο ύπαιθρο εκτιμάται ότι προκάλεσε 4.2 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους  το 2016. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην έκθεση σε μικροσωματίδια 2.5 microns ή και μικρότερης διαμέτρου (PM2.5)  που προκαλούν καρδιοαγγειακές και αναπνευστικές νόσους και καρκίνο.

Κάποιοι θάνατοι μπορούν να οφείλονται σε περισσότερους από έναν παράγοντες. Για παράδειγμα, το κάπνισμα και η ατμοσφαιρική ρύπανση αυξάνει την πιθανότητα για καρκίνο του πνεύμονα. Επιπλέον, κάποιοι καρκίνοι του πνεύμονα θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με την βελτίωση της ποιότητας του αέρα ή την μείωση του καπνίσματος [1].

Μερικές προκλήσεις στο πεδίο αυτό:

  • Εντοπισμός πηγής αέριας ρύπανσης
  • Παρακολούθηση και προσομοίωση αέριας ρύπανσης σε ζωντανό χρόνο
  • Πρόγνωση αέριας ρύπανσης σε διάστημα 2-10 ημερών
  • Ειδοποιήσεις για την ποιότητα του αέρα

Βιβλιογραφία:

  1. Ambient (outdoor) air pollution, World Health Organization, May 2nd 2018.

Δεδομένα & Πόροι

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας διαχειρίζεται πληθώρα δεδομένων που προέρχονται από τα διάφορα πληροφοριακά συστήματα των υπηρεσιών του και των γενικών γραμματειών.

Τράπεζα Ιδεών

Δημιουργία εφαρμογής για τη διασύνδεση του Μητρώου Επιχειρήσεων F-GASES & ODS, με άλλες πλατφόρμες του ΥΠΕΝ

Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής & Ποιότητας της Ατμόσφαιρας

Δημιουργία εφαρμογής για τη διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος Μητρώου Επιχειρήσεων F-GASES & ODS που βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία στο Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ, με άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΥΠΕΝ με σκοπό την παροχή στοιχείων ή/και διασταύρωση, σε θέματα αδειών και Μητρώων των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στην εν λόγω Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΥΠΕΝ με τις οποίες θα πρέπει να υπάρξει διασύνδεση, είναι οι ακόλουθες:

Αυτή τη στιγμή οι χρήστες, με δική τους ευθύνη, συμπληρώνουν τις αντίστοιχες Άδειες και Μητρώα χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία ελέγχου σε πραγματικό χρόνο (Real -time). Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια ενδεχόμενη διαστρέβλωση των πραγματικών στοιχείων και επομένως την εξαγωγή λανθασμένων συμπερασμάτων και στατιστικών στοιχείων κατά τη συμπλήρωση της ετήσιας έκθεσης, της χώρας στην Ε. Επιτροπή, η οποία αφορά επιχειρήσεις που παράγουν, εισάγουν, εξάγουν, εμπορεύονται και διαχειρίζονται απόβλητα ουσιών και μιγμάτων που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

Εκτιμώμενα Οφέλη από την υλοποίηση της Δράσης

Έγκαιρη (real-time) και έγκυρη συμπλήρωση των συγκεκριμένων Αδειών και Μητρώων από τις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων/εφαρμογές του ΥΠΕΝ με αυτόματο τρόπο και με μονάδικο κριτήριο αναζήτησης τον ΑΦΜ της εκάστοτε εγγεγραμμένης εταιρείας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ορθή εξαγωγή και υποβολή των επίσημων στοιχείων μέσω της ετήσιας έκθεσης στην Ε. Επιτροπή καθώς και την παρεμπόδιση απάτης/εξαπάτησης του ΥΠΕΝ και γενικότερα του ελληνικού Δημοσίου από επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι νόμιμοι κάτοχοι των πιστοποιητικών των συγκεκριμένων Αδειών και Μητρώων.

Δημιουργία εφαρμογής άντλησης πληροφοριών μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ

Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής & Ποιότητας της Ατμόσφαιρας

Από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ και στην διαδρομή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙ ΑΣ/ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, υπάρχει η δυνατότητα στον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο χρήστη, να κατεβάσει τα αρχεία με τα πρωτογενή δεδομένα των μετρήσεων, ανά σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ). Για να εξαχθούν ωστόσο συμπεράσματα από την πληροφορία αυτή, θα πρέπει ο χρήστης να επεξεργαστεί την πρωτογενή πληροφορία, πράγμα καθόλου εύκολο για μη ειδικούς.

Θα είναι πολύ χρήσιμο για τους χρήστες, μεταξύ των οποίων είναι και Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, να αναπτυχθεί εφαρμογή η οποία με την κατάλληλη επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων, θα απαντάει σε συγκεκριμένα ερωτήματα των χρηστών, χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να επεξεργαστεί ο ίδιος τα δεδομένα.

Ως παραδείγματα τέτοιων ερωτήσεων θα μπορούσε να είναι η εξαγωγή μετρήσεων  για συγκεκριμένη χρονική περίοδο που θα δίνεται από το χρήστη, ανά ρύπο ή/και σταθμό, ο υπολογισμός στατιστικών μεγεθών για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η παραγωγή διαγραμμάτων εξέλιξης των τιμών ρύπανσης, κλπ. Τα παραγόμενα από την εφαρμογή αρχεία, θα μπορεί ο χρήστης να τα κατεβάζει στον υπολογιστή του.

Εκτιμώμενα Οφέλη από την υλοποίηση της Δράσης

Καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και των διάφορων Υπηρεσιών και Φορέων που ζητούν δεδομένα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Μείωση του χρόνου απασχόλησης των υπαλλήλων της Τμήματος Ποιότητας Ατμόσφαιρας, που αφιερώνεται στην παροχή στοιχείων ρύπανσης καθώς και διευκρινίσεων σε αιτούντες πολίτες, Υπηρεσίες και Φορείς.